KHUÔN VIÊN 100M2 » 300M2

♦ Khu vực: Đồi Đại Bi, Đồi Đại Lộc, Đồi Đại Phúc, Đồi Đại Phát, Đồi Đại An, Đồi Đại Từ.
♦ Diện tích: 100m² » 300m².
♦ Số mộ: Từ 32 tới 100 ngôi.
♦ Hướng: Đa dạng.
♦ Hình thức mai táng:
– Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Nhất táng một lần: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Khuôn viên 100m2 300m2
Khuôn viên 100m2 300m2
Khuôn viên rộng 100m2 - 300m2