KHUÔN VIÊN 50M2 » 70M2

♦ Khu vực: Đồi Đại Bi, Đồi Đại Lộc, Đồi Đại Phúc, Đồi Đại Phát, Đồi Đại An.
♦ Diện tích: 50m² » 70m².
♦ Số mộ: Từ 12 tới 16 ngôi.
♦ Hướng: Đa dạng.
♦ Hình thức mai táng:
– Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Nhất táng một lần: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Khuôn viên rộng 50m2 - 70m2
Khuôn viên 50m2 70m2 đẹp
Khuôn viên 50m2 70m2