KHUÔN VIÊN 70M2 » 100M2

♦ Khu vực: Đồi Đại Bi, Đồi Đại Lộc, Đồi Đại Phúc, Đồi Đại Phát, Đồi Đại An, Đồi Đại Từ.
♦ Diện tích: 70m² » 100m².
♦ Số mộ: Từ 22 tới 32 ngôi.
♦ Hướng: Đa dạng.
♦ Hình thức mai táng:
– Cát táng: hình thức hỏa táng, cải táng từ nơi khác mang về.
– Nhất táng một lần: hình thức đào sâu chôn chặt một lần vĩnh viễn.
♦ Giá: Liên hệ.

Khuôn viên 70m2 100m2
Khuôn viên 70m2 100m2 đẹp
Khuôn viên rộng 70m2 - 100m2